Nüzûl-ü Îsâ ile İlgili Teolojik Problemler

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8155767

Anahtar Kelimeler:

Kelam, Hz. Îsâ, Nüzûl, Mesih, Refʿ

Özet

Asırlardır toplumların bir kurtarıcı beklentisi içinde olduğu ve toplumsal kaos zamanlarında bu beklentinin inanca dönüştüğü görülmektedir. Mesih inancı çeşitli yorumlarla ve farklı beklentilerle üç İlâhi dinde mevcuttur. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet Mesih konusuna farklı açılardan bakmaktadır. Yahudiler Hz. Dâvûd’un soyundan bir Mesih beklerken Hz. Îsâ’nın Mesih olmadığı ve Mesih’in henüz gelmediği inancındadırlar. Yahudiler Mesih olarak farklı bir şahsın gelmesini beklerken Hıristiyanlar Hz. Îsâ’nın dönüşünü beklerler. Hıristiyanlar Hz. Îsâ’nın insanlığın günahına kefaret, yeryüzüne gönderilmiş, çarmıha gerilmiş ve Tanrı’nın katına yükseltilmiş olduğuna, âhir zamanda yeryüzüne tekrar ineceğine ve ilâhi düzeni yeniden kuracağına inanırlar. İslâmiyet’te ise Hz. Îsâ bir Peygamberdir. Hz. Îsâ kendisine verilen Peygamberlik görevini yapmış ve Allah tarafından desteklenmiş bir Peygamberdir. Hıristiyanlık ve İslâmiyet’in Hz. Îsâ’ya yüklediği misyon birbirinden farklıdır. İslâm inancında Hz. Îsâ’nın akıbeti konusu tartışılmaktadır. Hz. Îsâ’nın Yahudiler tarafından öldürülmediği ve çarmıha gerilmediği açıktır ve bu hususta ihtilaf yoktur. Hz. Îsâ’nın göğe yükselme meselesi ihtilafın konusudur. İslâm dininin Kur’ân ve sünnet olmak üzere iki temel kaynağı bulunmaktadır. Kur’ân’da Nüzûl-ü Îsâ ’ya delil olacak ayetler açık değildir. İslâm’ın ikinci temel kaynağı hadislere gelince, hadislerde refʿ yoktur. Nüzûl, refʿin sonucudur diye kabul edilirse, Hz. Peygamberin sözlerinde geçtiği varsayılabilir. Yaygın kanaate göre, Allah Resûlü, Hz. Îsâ’nın kıyametten önce yeryüzüne ineceğini anlatırken bir iman esası ortaya koymak amacıyla bu hadisleri söylememiştir. Nüzûl-ü Îsâ, aklın imkân dâhilinde görebildiği bir olaydır ama itikâdî bir durum değildir. Müslüman Allah’ın her şeye gücünün yettiğine inanmaktadır. Allah’ın Kur’ân’da açık bir şekilde bildirmediği Hz. Îsâ’nın nüzûl meselesine bu açıdan bakılmalıdır. Bu çalışmada Hz. Îsâ’nın yeryüzüne tekrar inmesinin İslâmî açıdan imkânı irdelenecektir. Çalışmanın amacı meseleye bu çerçevede bakmak ve günümüz dünyasında farklı din mensuplarının dinler konusunda aklı merkeze alarak seçmek yerine, daha çok içine doğmuş oldukları kültürlerden etkilenerek meselelere baktıklarını ortaya koymaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Kaynakça/Referanslar

el-Askalânî, İbn Hacer. Fethu’l-Bârî bi Şerhi Sahih’il-Buhârî. Bulak: yyy., 1300.

Aydın, Mahmut. Hz. Îsâ’ya Ne Oldu?. Ankara: Otto Yayınları, 2011.

Aydın, Mahmut. Îsâ Tanrı mı İnsan mı?. İstanbul: İz Yayıncılık, 2002.

Barnabas İncili. Ankara: Alter Yayıncılık, 2010.

Baybal, Sami. İbrahimî Dinlerde Mesîh’in Dönüşü. Konya: Yediveren Yayınları, 2002.

Çelebi, Ahmet. Mukârenetu’l-Edyân (el-Yahûdiyye). Kahire: yyy., 1966.

Garaudy, Roger. Çöküşün Öncüsü A.B.D. çev. Cemal Aydın. İstanbul: yyy., 1997.

Gündüz, Şinasi vd. Dinlerde Yükseliş Motifleri. Ankara: Vadi Yayınları, 1996.

Herras, Halil. Fasl’ul-Makâl fî Ref-i İsâ (a. s) Hayyen ve fî Nüzûlühi ve Katlihi’d-Deccâl. Kahire: yyy., 1969.

İbn Kesîr. Ebû’l-Fidâ İsmail, Tefsiru’l-Kur’âni’l-’Azîm. Kahire: byy, ty.

el-Keşmiri, el-Hindî Muhammed Enver Şah. et-Tasrîh bimâ Tevâtera fî Nüzûl’il-Mesih. Halep: yyy., 1965.

Kırbaşoğlu, Mehmed Hayri. İslâm Düşüncesinde Sünnet. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2008.

Kur’ân-ı Kerîm Meâli. çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Basım, 2009.

Kutup, Seyyid. Fi Zılâli’l-Kur’ân. İstanbul: Hikmet Yayınları, 2001.

Mâtürîdî, Ebu Mansur Muhammed. Te’vilâtü’l-Kur’ân (Yazma). I-III, Hacı Selim Ağa Ktp: No:40, vr. 80 a-b.

Müslim, İmam. Sahîh-i Müslim Muhtasarı. İstanbul: Polen Yayınları, 2008.

el-Müttekî, el-Hindî. Kenzu’l-Ummâl fî Süneni’l-Akvâl ve’l-Ef‘âl. Haydarâbâd: yyy., 1312.

Özdemir Ekinci, Hatice. İslâm Kelâmında Nüzûl-ü Îsâ Retoriği. Ankara: Iksad Publications, 2021.

Râzî, Muhammed b. Ömer Fahruddin. Mefâtîhu’l-Gayb (et-Tefsîru’l-Kebîr). I-XXXII, Tahran: yyy., ty.

Sakioğlu, Mehmet. Îsâ Haçta Öldü mü?. İstanbul: Ozan Yayınları, 2004.

Sarıkçıoğlu, Ekrem. Dinlerde Mehdi Tasavvurları. Samsun: Sidre Yayınları, 1997.

es-Süyûtî, Celâlüddîn. el-Fethu’l-Kebîr fî Dammi’z-Ziyâdât ile’l-Câmi‘i’s-Sağir. Halep: Dârü’l-Kütübi’l-‘Arabiyye, 1932.

et-Taberi, Muhammed b. Cerîr. Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vil-i Ayi’l-Kur’ân. Beyrut: yyy., 1988.

et-Teftâzânî, Sa‘düddîn Mes‘ûd. et-Telvîh ve’t-Tavdîh. Mısır: Matba‘atu Mahmud Ali, 1957.

Ünal, Zeki. Hz. Îsâ’nın Dönüşü Meselesi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011.

Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. Hak Dini Kur’ân Dili. İstanbul: Zehraveyn Yayıncılık, ty.

Yayımlanma Tarihi

01-09-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Özdemir Ekinci, H. (2023). Nüzûl-ü Îsâ ile İlgili Teolojik Problemler. Teemmül, (1), 12–36. https://doi.org/10.5281/zenodo.8155767

Sayı

Bölüm

Bilimsel Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi/Received:  21.06.2023
Kabul Tarihi/Accepted: 17.07.2023
Yayın Tarihi/Published: 01.09.2023