Hakem Rehberi

Ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar, çalışmanın niteliğine göre editörler veya alan editörleri tarafından belirlenecek alanında uzman iki hakeme iletilir. Hakemler, makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 15 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa, çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Atanan hakemler, inceledikleri makale hakkında herhangi bir belge veya ayrıntıyı hiç kimseyle paylaşamazlar. Dergi hakem havuzuna katılan hakemler bu konuda garanti vermiş kabul edilirler.

Dergide değerlendirme sürecinde "Kör Hakemlik Yöntemi" uygulanır. Kör Hakemlik Yöntemi, bilimsel çalışmaların objektif olarak incelemesi için esastır ve bilimsel yayınların en yüksek kalitede üretildiğinden emin olmak için birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, derginin yayın kalitesinde temel belirleyicidir. Dergiye gönderilen ve Ön İncelemede yeterli bulunan tüm makaleler çift kör hakemlik yöntemiyle incelenir. Çift kör hakemlik, hem hakemlerin kimliklerini yazarlardan hem de yazarların kimliklerini hakemlerden gizlemek anlamına gelmektedir.

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 15 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak çalışmalarını aynı sistem üzerinden dergiye iletirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına, alınan hakem görüşleri doğrultusunda Editörler Kurulunca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda Editörler Kurulu gerekli görürse çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderebilir. Makale kabul sürecinde, iki hakem görüşünün farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilir.

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, aday makalenin problemi ve amacı, konunun önemi, konunun derginin yayın politikasına uygunluğu, alana katkısı, organizasyonu, yöntemi bulguların alana katkısı, tartışma, sonuç, sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu, kaynak bağlacı ve metin içindeki atıfların uygunluğu, kaynaklar, etik kurallara uygunluk açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Hakemler çalışmaları online "Hakem Değerlendirme Formunu" kullanarak değerlendirirler. Bunun yanında hakemler eğer gerekli görürlerse, tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da alan editörüne iletebilirler.

Çalışmalara ilişkin olarak hakemler dört şekilde görüş belirtebilir:

1. Yayımlanması uygundur.

2. Düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanabilir (Minor).

3. Düzeltmelerden sonra tekrar görmek istiyorum (Major).

4. Yayımlanamaz (Ret)

Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden gelen görüşler, editör/ler tarafından en geç 15 gün içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda nihai kararını yazar(lar)a iletir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme

Dergide yazar(lar)ın değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır. Yazar(lar) değerlendirme sonuçları kapsamındaki görüş ve yorumlara referans göstererek editor@teemmul.com adresine karar kendilerine iletildikten sonra 15 gün içerisinde e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar editörler kurulu tarafından en geç bir ay içinde incelenir. Yazar(lar)ın yapmış olduğu itirazlarla ilgili olarak alan uzmanı bir hakem atanır. Hakem tarafından önce çalışma incelenir, ardından diğer hakem görüşleri ile birlikte son bir değerlendirme yapılır ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.