Değerlendirme Süresi & Süreci

Değerlendirme Süreleri

1. Ön İnceleme Süresi

1.1. Şekilsel inceleme süresi: Çalışma sisteme yüklendikten sonra 7 gün içinde şekilsel olarak incelenir.

1.2. İntihal oranı tespit süresi: Şekilsel incelemede uygun bulunan çalışmaya 3 gün içinde intihal taraması yapılır.

1.3. Dil incelemesi: İntihal oranı tespiti sonrasında çalışma 3 gün içinde dil editörlerince incelenir.

1.4. Editöryal ön değerlendirme: 5 gün içerisinde çalışma editör kurulu tarafından değerlendirilir.

2. Hakem Değerlendirme Süresi

2.1. Hakem davet cevaplama süresi: Hakemin daveti cevaplama süresi 7 gündür.

2.2. Hakem değerlendirme süresi: Hakem değerlendirmesi için 15 gün süre verilir, ancak hakemin isteği doğrultusunda bu süre istenilen süre kadar uzatılır.

2.3. Düzeltme dosyasının yazara gönderilmesi ve yazarın düzeltme dosyasını sisteme yüklemesi süresi: Hakemlerden gelen düzeltme önerileri veya dosyası yazara iletilir ve yazarın düzeltilmiş nüshayı 7 gün içinde sisteme yüklemesi istenir.

2.4. Düzeltilmiş dosyanın hakeme gönderilmesi: Hakemin düzeltmeleri görmek istemesi durumunda yazarın yüklediği düzeltilmiş dosya 3 gün içerisinde hakeme iletilir. Hakemlerin talebi doğrultusunda 2. tur değerlendirme süreci başlatılabilir.

3. Yayına Hazırlama Süresi: Hakemlerin onayından sonra çalışma 15 gün içerisinde yayına hazır hale getirilir. Bu aşamadan sonraki ilk sayıda yayımlanmak üzere programa alınır.

Değerlendirme Süreçleri

Teemmül Dergisi’ne gönderilen makaleler editör kurulu tarafından planlanan ve uygulanan üç aşamalı bir süreçten geçer.

1. Ön İnceleme Süreci

Dergi Editör Kurulu, değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmaları ön incelemeden geçirir. Bu süreçte dergiye gönderilen makaleler üç ölçüt bakımından değerlendirilir:

1.1. Şekilsel İnceleme

Makalenin dergi yayın kapsamına uygunluğu, benzerlik raporunun uygunluğu, etik kurul izni gerekliyse uygunluğu, makalenin Dergi Makale Şablonu’na uygunluğu, atıfların uygunluğu ve güncelliği ön kontrol sorumlusu tarafından incelenir. Makale Ön İnceleme Formu ile yazarlar bilgilendirilir.

Derginin yazım kurallarına ve şablona uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenleme için en fazla 15 gün içinde yazar(lar)a iade edilir. Bu doğrultuda çalışmaların, derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmeli ve Makale Yazım Şablonu dosyası kullanılmalıdır.

Şekilsel inceleme sonucunda yeterli (uygun) bulunmayan makaleler reddedilebilir veya düzeltme istenebilir. Şekilsel incelemede yeterli bulunmayan aday makaleler için, kapsamından dolayı reddedilmemiş ise, yazarlar yeniden başvuru yapabilirler.

Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olan makaleler daha sonraki aşamada benzerlik denetimine tabi tutulur. Benzerlik denetimi ilgili editör tarafından iThenticate programı kullanılarak alınan benzerlik raporu doğrultusunda yapılır ve elde edilen benzerlik raporu sisteme yüklenir. Dergimizde maksimum benzerlik oranı %20 olarak kabul edilmektedir. Editör Kurulu her çalışmanın benzerlik taraması raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verdikten sonra bu raporu ve kararı gerektiğinde yazar(lar) ile paylaşır. Raporda yer alan hataların yazar(lar) tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

Atıf/referans yönetim programı (Zotero, EndNote, Mendeley, Citavi) kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Program kullanılmadan atıfları ve kaynakçası oluşturulmuş yazılar bilimsel değerlendirmeye alınmaz.

1.2. Dil İncelemesi

Makaleler, İngilizce, Arapça ve Türkçe akademik yazım açısından Dil Editörleri tarafından incelenir. Makalenin dil inceleme sonucu, Dil İnceleme Raporu ile yazarlara iletilir. Dil incelemesi sonucu yeterli bulunmayan aday makaleler "Reddedilebilir" veya "Düzeltme" istenebilir.

1.3. Editöryal Ön Değerlendirme

Derginin yayım ve yazım kurallarına ayrıca benzerlik oranı uygun olan makaleler, editöryal ön değerlendirmeye alınır. Bu süreçte makalelerin giriş, yöntem, bulgular ve tartışma kısımları derginin kapsamı ve amaçları bunun yanı sıra araştırma raporlama süreçlerine uygunluk açısından editöryal ekip tarafından değerlendirilir. Ön değerlendirme sonucunda dergi yayın ve yazım kuralları ayrıca kapsamı açısından uygun bulunmayan, hatalı ya da özgün olmayan makaleler, hakem değerlendirmesine kabul edilmeden Makale Ön Değerlendirme Raporu ile reddedilir.

Ön inceleme sonucunda;

  • Benzerlik taraması raporunun benzerlik oranı editör tarafından incelenerek uygunluğu onaylanır.
  • Makalenin dergi yazım kılavuzuna göre düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.
  • Makalenin derginin kapsamı ve konu alanlarına uygunluğu değerlendirilir.
  • Makale önerisinde atıf ve kaynakçaların İSNAD2 Atıf Sistemi’ne uygunluğu değerlendirilir.
  • Makalenin atıfları ve kaynakçanın oluşturulmasında, atıf/referans yönetim programı (Zotero, EndNote, Mendeley ya da Citavi) kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilir.
  • Makalelerin gerekli dosyalarının eksiksiz ve doğru bir formatta yüklenip yüklenmediği değerlendirilir.

2. Hakem Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar, çalışmanın niteliğine göre editörler veya alan editörleri tarafından belirlenecek alanında uzman iki hakeme iletilir. Hakemler, makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 15 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa, çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Atanan hakemler, inceledikleri makale hakkında herhangi bir belge veya ayrıntıyı hiç kimseyle paylaşamazlar. Dergi hakem havuzuna katılan hakemler bu konuda garanti vermiş kabul edilirler.

Dergide değerlendirme sürecinde "Kör Hakemlik Yöntemi" uygulanır. Kör Hakemlik Yöntemi, bilimsel çalışmaların objektif olarak incelemesi için esastır ve bilimsel yayınların en yüksek kalitede üretildiğinden emin olmak için birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, derginin yayın kalitesinde temel belirleyicidir. Dergiye gönderilen ve Ön İncelemede yeterli bulunan tüm makaleler çift kör hakemlik yöntemiyle incelenir. Çift kör hakemlik, hem hakemlerin kimliklerini yazarlardan hem de yazarların kimliklerini hakemlerden gizlemek anlamına gelmektedir.

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 15 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak çalışmalarını aynı sistem üzerinden dergiye iletirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına, alınan hakem görüşleri doğrultusunda Editörler Kurulunca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda Editörler Kurulu gerekli görürse çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderebilir. Makale kabul sürecinde, iki hakem görüşünün farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilir.

2.1. Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, aday makalenin problemi ve amacı, konunun önemi, konunun derginin yayın politikasına uygunluğu, alana katkısı, organizasyonu, yöntemi

bulguların alana katkısı, tartışma, sonuç, sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu, kaynak bağlacı ve metin içindeki atıfların uygunluğu, kaynaklar, etik kurallara uygunluk açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Hakemler çalışmaları online "Hakem Değerlendirme Formunu" kullanarak değerlendirirler. Bunun yanında hakemler eğer gerekli görürlerse, tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da alan editörüne iletebilirler.

2.2. Çalışmalara ilişkin olarak hakemler dört şekilde görüş belirtebilir:

  1. Yayımlanması uygundur
  2. Düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanabilir (Minor)
  3. Düzeltmelerden sonra tekrar görmek istiyorum (Major)
  4. Yayımlanamaz (Ret)

2.3. Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden gelen görüşler, editör/ler tarafından en geç 15 gün içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda nihai kararını yazar(lar)a iletir.

2.4. Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme

Dergide yazar(lar)ın değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır. Yazar(lar) değerlendirme sonuçları kapsamındaki görüş ve yorumlara referans göstererek editor@teemmul.com adresine karar kendilerine iletildikten sonra 15 gün içerisinde e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar editörler kurulu tarafından en geç bir ay içinde incelenir. Yazar(lar)ın yapmış olduğu itirazlarla ilgili olarak alan uzmanı bir hakem atanır. Hakem tarafından önce çalışma incelenir, ardından diğer hakem görüşleri ile birlikte son bir değerlendirme yapılır ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.

3. Yayına Hazırlama Süreci

Yayına hazırlık sürecinde makalenin dizgi ve düzenlemesi mizanpaj editörü tarafından yapılır. Hata ve eksik tespiti için, makalelerin son okuması editöryal ekip tarafından yapılır ve makaleler derginin ilgili sayısında yayınlanır.