Ibn Nubata al-Misri His Dewan and Its Place in Arabic Literature

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8133975

Anahtar Kelimeler:

Arap Dili ve Belagatı, Şiir, Edebiyat, Muhteva, İbn Nübâte el-Mısrî

Özet

Memluk dönemi Arap şairlerinden birisi de İbn Nübâte el-Mısrî’dir. 1287-1366 Yıllarında Mısır’ın Kahire şehrinde yaşamıştır. Ömrünün ilk yıllarında devlet büyüklerine medih şiirleri yazarak şairliğe başlamıştır. Ancak bu medih şiirleri önemsenmemiş ve beklediği ilgi ve itibarı görmemiştir. Eyyûbî Emîri el-Meliku’l-Müeyyed Ebu’l-Fidâ, İbn Nübâte’nin kendisi hakkında yazdığı medih şiirlerini beğenmiş ve onu maddî ve manevi olarak desteklemiştir. Hayatının bu döneminden sonra şiirleriyle meşhur olmuştur.

İbn Nübâte seyahatname, hutbe, tasvir, ayet ve hadislerdeki garip kelimeler gibi alanlarda eserler neşretmiştir. Mansur eserlerinden ziyade manzum türündeki eserleri ile meşhur olmuştur. Zamanın Eyyûbî Emîri el-Meliku’l-Efdal’le beraber çıktıkları bir avı tasvir eden ve yüz altmış yedi beyitten oluşan bir kasidenin yer aldığı Ferâʾidu’s-Sulûk fî Mesâʾidi’l-Mulûk isimli eseri şairin önemli bir manzum eseridir. Bu eserde yer alan kaside ayrıca Muhammed b. İbrâhim el-Beştekî’nin İbn Nübâte’nin şiirlerinden derlediği divanında da yer almaktadır.

Çoğunlukla medih şiirlerinin yer aldığı bu divanda 13.385 beyitten oluşan 1.733 kaside bulunmaktadır. Divanda medih temalı şiirlerden başka mersiye, şarap, aşk, gazel ve tabiat tasviri muhtevalı şiirler de bulunmaktadır. Şiirlerinde edebi sanatlardan tevriye, cinas, teşbih ve istiare gibi sanatları sıkça ve tam bir ahenkle kullanmıştır. Şair şiirlerinin neredeyse tamamını Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî’nin klasik bahirleriyle yazmıştır. Divanda modern bahirlerden muvaşşah ile yazılmış sadece bir şiir bulunmaktadır. Şiirleri revi harflerine göre Arap alfabesi sırasına göre divana konulmuştur. Bütün Arap harflerini revi harfi olarak kullandığı görülmektedir. En uzun şiir 167 beyitten, en kısa şiir ise bir beyitten oluşmaktadır. Divandaki şiirlerin büyük çoğunluğu kaside türünde yazılmıştır. Kasidelerin yanında az sayıda tahmis türünde yazılmış şiir de yer almaktadır.

Şairin gerek divanı gerekse de av tasvirlerinin yer aldığı müstakil manzum eseri, üzerinde çalışılması gereken iki önemli eserdir. Bu eserler muhteva, şekil ve üslup, edebi sanatlar, cümle yapıları, vezin ve kafiye durumları gibi birçok yönden incelenmeli, şiirlerdeki edebi üstünlükler ortaya konulmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Kaynakça/Referanslar

Basha, Omar Mosa. Ibn Nubata al-Misri Amiru Shuara al-Sharq. Cairo: Dar al-Maarif, 1998.

Besteki, Mohamad b. Ibrahim. Dewan Ibn Nubata al-Misri. Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arab, Thq. Muhammad al-Kalkilya, 1886.

Ekinci, Ismail. "Ibn Nubata al-Misri and his Dewan". Usves. 409-417. Ankara: Asos, 2020.

Ibn Hajar al-Askalani, Ahmad b. Ali b. Muhammad al-Kenani. al-Durar al-Kamine fi Ayani al-Mie as-Samine. Hyderabad: Daira al-Maarif al-Osmaniya, 1931.

Ibn Taghriberdi, Yusuf b. Jamaluddin al-Mahasin. al-Nujumu al-Zahirah. Egypt: Vizaret al-Sekafi, 1963.

Ibn al-Imad, Abu al-Fellah Abd al-Hayy b. Ahmad. Shezeratu al-Zaheb fi Ahbari men Zeheb. Beirut: Daru Ibn Kathir, Thq. Mahmûd Arnavud, 1987.

Safadi, Khalil b. Abdullah Salahaddin. al-Wafi bi al-Wafayat. Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arab, Thq. Mohamad b. Mohamad, 2000.

Shawkani, Mohamad b. Ali b. Mohamad b. Abdullah. al-Badru al-Tali. Cairo: Dar al-Kutub al-Islamiya, 2012.

Tajaddin al-Subki, Abdulwahhab b. Ali b. Abd al-Qafi. Tabaqat. Aleppo: Faisal Isa, Thq. Mahmoud Mohamad al-Tanahi, 1964.

Tural, Huseyin. "Ibn Nubate al-Misri". Encyclopaedia of Islam of the Religious Foundation of Turkey. XX/233-234. Istanbul: Turkey Religious Foundation Islamic Research Centre, 1999.

Yayımlanma Tarihi

01-09-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Ekinci, İsmail. (2023). Ibn Nubata al-Misri His Dewan and Its Place in Arabic Literature. Teemmül, (1), 1–11. https://doi.org/10.5281/zenodo.8133975

Sayı

Bölüm

Bilimsel Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi/Received:  20.06.2023
Kabul Tarihi/Accepted: 11.07.2023
Yayın Tarihi/Published: 01.09.2023